Slobodný prístup k informáciám

Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky ako povinná osoba prijíma a vybavuje žiadosti o sprístupnenie informácií podľa § 14 ods. 1 a nasl. zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“). Žiadosť o sprístupnenie informácií má povinné zákonné náležitosti, musí byť z nej zrejmé:

 • ktorej povinnej osobe je určená,
 • meno, priezvisko a adresu pobytu, resp. názov alebo obchodné meno a sídlo žiadateľa,
 • ktorých informácií sa žiadosť týka,
 • aký spôsob sprístupnenia žiadateľ navrhuje (napríklad ústne, poštou, elektronickou poštou a podobne).


Žiadosť o sprístupnenie informácií môže žiadateľ podať:

 • e-mailom na e-mailovú adresu: podatelna@nssud.sk
 • do elektronickej schránky Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy (slovensko.sk).
 • poštou na adresu:
  Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
  Trenčianska 56/A
  821 09 BRATISLAVA 3
 • osobne v pracovných dňoch a v úradných hodinách v podateľni Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky v jej sídle.


Za účelom podania žiadosti o sprístupnenie informácií možno využiť aj formulár pripravený Kanceláriou Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky.

 

Bližšie informácie o postupe pri vybavovaní žiadosti o sprístupnenie informácií, o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam o nesprístupnení informácií a o nákladoch súvisiacich so sprístupňovaním informácií sú obsiahnuté v:

PREDSEDA


JUDr. Pavol NAĎ

JUDr. Pavol Naď bol 18. mája 2021 vymenovaný prezidentkou Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou do funkcie predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky.

Viac o vedení súdu.
[rozhodnutia]

Pojednávania