Podávanie sťažností a podnetov

Podávanie sťažností

Účastník správneho súdneho konania má právo podať sťažnosť na postup Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky, ktorá môže smerovať proti porušovaniu práva na verejné prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov v konkrétnom konaní alebo proti porušovaniu zásad dôstojnosti súdneho konania sudcami, súdnymi úradníkmi alebo zamestnancami Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky, ktorí plnia úlohy pri výkone súdnictva.

Sťažnosť musí:

 • byť písomná,
 • obsahovať meno, priezvisko a adresu pobytu sťažovateľa, ak ide o fyzickú osobu,
 • obsahovať názov, sídlo sťažovateľa, meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za právnickú osobu, ak je sťažovateľom právnická osoba,
 • obsahovať vlastnoručný podpis sťažovateľa, ak je podaná v listinnej podobe,
 • byť autorizovaná podľa osobitného predpisu, ak bola podaná v elektronickej podobe,
 • byť čitateľná a zrozumiteľná,
 • z nej byť zrejmé proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha.
 
Ak si sťažovateľ zvolí zástupcu, ktorý v jeho mene podáva sťažnosť, súčasťou sťažnosti musí byť písomné splnomocnenie s osvedčeným podpisom zastupovať sťažovateľa pri podaní sťažnosti a pri úkonoch spojených s vybavovaním sťažnosti. Ak sa sťažnosť podáva v elektronickej podobe, postupuje sa pri zastupovaní sťažovateľa podľa osobitného predpisu. Povinnosť priloženia splnomocnenia sa nevzťahuje na zastupovanie sťažovateľa advokátom podľa osobitného predpisu.

Sťažnosť možno podať:

 • v listinnej podobe, a to buď:
  a) poštou na adresu:
  Najvyšší správny súd Slovenskej republiky
  Trenčianska 56/A
  821 09 Bratislava 3
  b) osobne do podateľne Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky v pracovných dňoch a úradných hodinách v jeho sídle
 • v elektronickej podobe, a to buď
  a) e-mailom na e-mailovú adresu: podatelna@nssud.sk
  b) do elektronickej schránky Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy (slovensko.sk),
 • zamestnanec Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky vyhotoví sťažnosť v listinnej podobe za sťažovateľa v prípade osobného dostavenia sa len v prípade, ak ide o osobu, ktorej zdravotný stav objektívne bráni, aby si sťažnosť v listinnej podobe vyhotovila sama.

Sťažnosť vybavuje predseda Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky v lehote 30 dní odo dňa jej doručenia. Túto lehotu možno v zákonom stanovených prípadoch predĺžiť, o čom bude sťažovateľ bez zbytočného odkladu upovedomený. Sťažnosť možno vybaviť najneskôr v lehote do troch mesiacoch odo dňa jej doručenia. Účelom vybavovania sťažností je zistiť, či v daných veciach boli spôsobené prieťahy v konaní alebo porušené zásady dôstojnosti súdneho konania a prípadné odstránenie zistených nedostatkov. O spôsobe vybavenia sťažnosti a prijatých opatreniach bude sťažovateľ upovedomený písomne, pokiaľ zákon neustanovuje inak.
 
Bližšie informácie o postupe pri vybavovaní sťažností sú obsiahnuté v zákone č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a subsidiárne aj zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.


Podávanie podnetov

Podnetom sa rozumie podanie fyzickej alebo právnickej osoby, ktorým poukazuje na nevhodné správanie sudcov, súdnych úradníkov alebo zamestnancov súdu mimo súdneho konania a na iné nedostatky na súdoch, ktoré nesúvisia s konaním a rozhodovaním v prejednávaných veciach.

 

Podnet možno podať:

 • e-mailom na e-mailovú adresu: podatelna@nssud.sk
 • do elektronickej schránky Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy (slovensko.sk),
 • osobne v pracovných dňoch a v úradných hodinách do podateľne Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky v jeho sídle.
 • poštou na adresu:
  Najvyšší správny súd Slovenskej republiky
  Trenčianska 56/A
  821 09 Bratislava 3
 
Účelom vybavovania podnetov je vykonanie potrebných opatrení smerujúcich k odstráneniu zistených nedostatkov a ich príčin. Podnety vybavuje predseda Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky s výnimkou podnetov týkajúcich sa sudcov, ktoré vybavuje Sudcovská rada Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky, resp. jej poverený člen alebo poverení členovia. Podnet bude vybavený do dvoch mesiacov odo dňa jeho doručenia príslušnému orgánu a o spôsobe vybavenia podnetu a prijatých opatreniach bude podávateľ písomne upovedomený.

PREDSEDA


JUDr. Pavol NAĎ

JUDr. Pavol Naď bol 18. mája 2021 vymenovaný prezidentkou Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou do funkcie predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky.

Viac o vedení súdu.
[rozhodnutia]

Pojednávania