Ochrana osobných údajov

Informačná povinnosť Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky o spracúvaní a ochrane osobných údajov

 v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)

Kto spracúva Vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľom na účely výkonu súdnej právomoci v súlade s § 8a zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 757/2004 Z. z.“) je

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky
Trenčianska 56/A
821 09 Bratislava 3
e-mailová adresa: podatelna@nssud.sk
webové sídlo: www.nssud.sk

(ďalej len „Najvyšší správny súd“)

Prevádzkovateľom na účely zabezpečenia plnenia úloh spojených s odborným, organizačným, personálnym, ekonomickým, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti Najvyššieho správneho súdu podľa § 24f zákona č. 757/2004 Z. z. je

Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Trenčianska 56/A
821 09 Bratislava 3
IČO: 53 857 097
e-mailová adresa: kancelaria@nssud.sk
webové sídlo: www.nssud.sk

(ďalej len „Kancelária“)

(spolu ďalej len „Prevádzkovatelia“ alebo samostatne „Prevádzkovateľ“)
 
Najvyšší správny súd a Kancelária sú každý samostatným Prevádzkovateľom vo vzťahu k jednotlivým účelom a prostriedkom spracúvania osobných údajov, ktoré im prináležia.
 
Prevádzkovatelia majú určenú zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorú môže dotknutá osoba kontaktovať elektronicky na adrese gdpr@nssud.sk alebo písomne k rukám zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov na adrese Najvyššieho správneho súdu alebo Kancelárie v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania svojich práv podľa nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov.

Aké sú zásady ochrany osobných údajov?

Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb je potrebné vykonávať zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne.

Osobné údaje musia byť získavané na konkrétne určený, výslovne uvedený a legitímny účel a zároveň sa nesmú ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s takýmto účelom.

Ak zoznam osobných údajov nie je taxatívne ustanovený v osobitnom predpise alebo ak spracúvanie osobných údajov nie je vykonávané na základe osobitného predpisu, zoznam spracúvaných osobných údajov je potrebné vymedziť v primeranom a nevyhnutnom rozsahu s ohľadom na účel spracúvania.

Osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb, najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, pokiaľ sa budú spracúvať výlučne na účely archivácie vo verejnom záujme, správy registratúry, vedeckého alebo historického výskumu, na štatistické účely, za predpokladu, že sa prijmú primerané technické, organizačné a personálne opatrenia na ochranu práv a slobôd dotknutých osôb.

Prevádzkovatelia zodpovedajú za to, aby boli spracúvané osobné údaje dotknutých osôb správne a podľa potreby aktualizované a za týmto účelom prijmú opatrenia, aby zabezpečili výmaz alebo opravu nesprávnych osobných údajov z hľadiska ich účelu, na ktoré sú spracúvané.

Osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických, organizačných a personálnych opatrení.

Prevádzkovatelia sú zodpovední za dodržiavanie zásad spracúvania osobných údajov dotknutých osôb a na požiadanie vedieť súlad spracúvania osobných údajov so zásadami preukázať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

V zmysle vyššie uvedených zásad sú osobné údaje dotknutých osôb uchovávané bezpečne v súlade s bezpečnostnou politikou Prevádzkovateľov a po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k osobným údajom dotknutých osôb majú výlučne osoby poverené Prevádzkovateľmi na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov Prevádzkovateľov a v súlade s bezpečnostnou politikou. Osobné údaje dotknutých osôb sú zálohované v súlade s retenčnými pravidlami Prevádzkovateľov. Zo zálohových úložísk sú osobné údaje dotknutých osôb úplne vymazané ihneď, ako to v súlade s pravidlami zálohovania je možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Prevádzkovatelia sú povinní zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov.

Na aký účel a na akom právnom základe spracúvajú Prevádzkovatelia osobné údaje dotknutých osôb?

Kancelária spracúva osobné údaje na zabezpečenie plnenia jej úloh, ktoré sú spojené s odborným, organizačným, personálnym, ekonomickým, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti Najvyššieho správneho súdu podľa zákona č. 757/2004 Z. z..

Najvyšší správny súd spracúva osobné údaje v súvislosti s výkonom jeho súdnej právomoci. Najvyšší správny súd spracúva osobné údaje, ktoré sú predovšetkým obsahom súdneho spisu v rámci výkonu svojej rozhodovacej právomoci, ako aj pri ďalších činnostiach súdu, napr. pri vybavovaní sťažností a podnetov.

Osobné údaje dotknutých osôb budú Prevádzkovatelia spracúvať na základe osobitných právnych predpisov1) a v súlade s účelmi uvedenými v Záznamoch o spracovateľských činnostiach Prevádzkovateľov, ktoré sú v aktuálnej a platnej verzii dostupné na webovom sídle Najvyššieho správneho súdu a Kancelárie.

Ak Prevádzkovatelia spracúvajú osobné údaje na základe osobitných právnych predpisov, neposkytnutie osobných údajov, resp. poskytnutie nesprávnych alebo neúplných osobných údajov dotknutou osobou, by mohlo mať za následok nemožnosť realizácie úloh a povinností Prevádzkovateľov z nich vyplývajúcich. Poskytnutie osobných údajov pri vyššie vymedzených účeloch je zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou dotknutej osoby.

Prevádzkovatelia môžu spracúvať osobné údaje dotknutej osoby aj na základe jej súhlasu; v takom prípade je účel spracúvania osobných údajov vymedzený priamo v jej písomnom súhlase.

Spracúvajú Prevádzkovatelia osobné údaje na základe ich oprávneného záujmu?

Kancelária spracúva niektoré osobné údaje aj na základe oprávnených záujmov, ktorými sú ochrana života a zdravia osôb, ochrana majetku a bezpečnosti osôb, ochrana verejného poriadku a bezpečnosti, ako aj odhaľovanie, prevencia a napomáhanie stíhania protispoločenského správania a trestnej činnosti a v súvislosti s tým umožnenie spätnej rekonštruovateľnosti v prípade bezpečnostných incidentov v priestoroch sídla Najvyššieho správneho súdu a Kancelárie.

Ak Prevádzkovatelia spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb na zabezpečenie oprávnených záujmov, dotknutá osoba môže toto spracúvanie namietať; v takom prípade môže Kancelária osobné údaje ďalej spracúvať, len ak preukáže existenciu nevyhnutných oprávnených dôvodov, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak sú tieto údaje potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Aké osobné údaje Prevádzkovatelia spracúvajú?

Kancelária spracúva osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie plnenia úloh, ktorými sú bežné kontaktné údaje (najmä titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, prípadne adresa, na ktorej sa osoba zdržiava, e-mailová adresa, adresa e-schránky, poštová adresa, telefónne číslo), osobné údaje uvedené v žiadosti o prijatie do zamestnania, osobné údaje uvedené v životopise, motivačnom liste a predložených dokladoch, ktoré sa vyžadujú na obsadzované pracovné miesto, osobné údaje zaznamenané kamerovým systémom, osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na identifikáciu právnickej osoby a jej štatutárov a pod.

Najvyšší správny súd spracúva predovšetkým osobné údaje, ktoré sú obsahom súdneho spisu v rámci výkonu svojej rozhodovacej právomoci, ako aj pri ďalších jeho činnostiach, napr. pri vybavovaní sťažností a podnetov. Spracúvané sú najmä identifikačné údaje (najmä titul, meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, adresa trvalého, či iného pobytu), pohlavie, rodinný stav, informácia o vzdelaní, elektronický identifikátor (číslo elektronickej schránky, e-mailová adresa), fotografie, telefónne čísla, podpis; osobitné kategórie osobných údajov podľa čl. 9 nariadenia ako napr. rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie alebo členstvo v odborových organizáciách, genetické údaje, biometrické údaje, údaje o zdravotnom stave alebo údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby, a údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky môžu byť predmetom spracúvania, ak sú zistené alebo poskytnuté v rámci výkonu rozhodovacej právomoci Najvyššieho správneho súdu.

Pri spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľmi ste dotknutou osobou, t. j. osobou, o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Prevádzkovatelia získavajú osobné údaje od dotknutých osôb priamo alebo nepriamo, napr. prostredníctvom rodinných príslušníkov, blízkych osôb, verejne dostupných evidencií alebo registrov.

Ako dlho budú Prevádzkovatelia spracúvať osobné údaje na vymedzené účely?

Osobné údaje sa uchovávajú v súlade so zásadou minimalizácie uchovávania osobných údajov a to po dobu trvania jednotlivých účelov spracúvania uvedených v Záznamoch o spracovateľských činnostiach a následne po dobu vymedzenú v registratúrnom pláne v súlade zo zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch, registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. po uplynutí tejto doby sa osobné údaje likvidujú podľa registratúrneho poriadku v súlade s citovaným zákonom.

Záznam z kamerového systému sa zlikviduje programovou činnosťou kamerového systému po 24 hodinách v prípade, že nebol zaznamenaný v monitorovanom priestore pohyb alebo po 10 dňoch odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol kamerový záznam vyhotovený, v prípade, že bol zaznamenaný v monitorovanom priestore pohyb.

Budú Prevádzkovatelia poskytovať osobné údaje iným príjemcom?

Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené ďalším príjemcom, najmä súdom zaradené do sústavy súdov Slovenskej republiky, Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky, prevádzkovateľom IT služieb, advokátom, audítorom, Slovenskému národnému archívu a ďalším osobám, ktoré Prevádzkovateľom poskytujú služby a s ktorými majú uzavretú zmluvu o spracúvaní osobných údajov. Podrobnejšie kategórie príjemcov osobných údajov vyplývajú z právnych základov spracúvania osobných údajov a účelov spracúvania osobných údajov obsiahnutých v Záznamoch o spracovateľských činnostiach.

Vykonávajú Prevádzkovatelia automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Prevádzkovatelia nevykonávajú spracúvanie osobných údajov založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní, ani nevykonávajú profilovanie.

Plánujú Prevádzkovatelia cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín?

Kancelária pri väčšine účelov spracúvania osobných údajov prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie neuskutočňuje. Uskutočňuje ho len v prípadoch, kedy to ustanovuje osobitný právny predpis na presne vymedzený účel. Najvyšší správny súd môže v súvislosti s výkonom svojej súdnej právomoci preniesť osobné údaje to tretích krajín alebo organizácií, a to v zmysle osobitných právnych predpisov.

Aké sú práva dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

Dotknutá osoba má podľa čl. 7 ods. 3 a čl. 15 až 22 nariadenia a § 14 ods. 3 a §§ 21 až 28 zákona právo:
 • odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov - v prípadoch, kedy Prevádzkovatelia spracúvajú osobné údaje na základe súhlasu, má dotknutá osoba právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré boli na jeho základe spracúvané;
 • na prístup k svojim osobným údajom - teda žiadať o potvrdenie o spracúvaní osobných údajov a poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o nej Prevádzkovatelia uchovávajú, ako aj o informácie o tom, ako Vaše osobné údaje spracúvajú;
 • na opravu osobných údajov - ak sa dotknutá osoba domnieva, že osobné údaje, ktorými Prevádzkovatelia disponujú, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, má právo požiadať, aby Prevádzkovatelia tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili;
 • na výmaz osobných údajov – dotknutá osoba môže požiadať o výmaz osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré o nej Prevádzkovatelia získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania;
 • na obmedzenie spracúvania osobných údajov - za určitých okolností môže dotknutá osoba požiadať, aby Prevádzkovatelia prestali spracúvať jej osobné údaje. Ide napríklad o prípady, ak sa domnieva, že osobné údaje môžu byť nepresné alebo sa domnieva, že Prevádzkovatelia jej osobné údaje už nepotrebujú spracúvať;
 • namietať spracúvanie osobných údajov - dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo f) nariadenia alebo § 13 ods. 1 písm. e) alebo f) zákona o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba nemá právo namietať spracúvanie osobných údajov z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel;
 • na prenosnosť osobných údajov - dotknutá osoba má právo požiadať Prevádzkovateľov o prenos osobných údajov, ktoré im poskytla, na inú tretiu stranu podľa jej výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré od nej Prevádzkovatelia získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej je jednou zo zmluvných strán;
 • podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. +421 2 321 32 214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, dataprotection.gov.sk, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore s nariadením a zákonom o ochrane osobných údajov. v prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby tento spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 
Podľa čl. 55 ods. 3 nariadenia Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky nie je príslušný pre vykonávanie dozoru nad spracovateľskými operáciami na súdoch pri výkone ich súdnej právomoci.

Podľa § 81 ods. 7 zákona o ochrane osobných údajov, ak sú osobné údaje spracúvané súdmi pri výkone ich súdnej právomoci, dozor nad spracovateľskými operáciami vykonáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

V súvislosti s uplatnením vyššie uvedených práv môže dotknutá osoba podať žiadosť o výkon práv alebo podnet adresovaný zodpovednej osobe na ochranu osobných údajov.

Žiadosť o výkon práv dotknutej osoby je možné uplatniť:
 • telefonicky na čísle +421 2 321 33 335,
 • e-mailom na e-mailovú adresu: podatelna@nssud.sk,
 • do elektronickej schránky Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky podpísanú zaručeným elektronickým podpisom podané prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy (slovensko.sk),
 • osobne v pracovných dňoch a v úradných hodinách do podateľne Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky / Kancelárie v ich sídle.
 • poštou na adresu:
  Najvyšší správny súd Slovenskej republiky/Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
  Trenčianska 56/A
  821 09 Bratislava 3

Žiadosť o výkon práv dotknutej osoby
sa vybavuje bezodplatne, okrem prípadov uvedených nižšie.

Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu, sú Prevádzkovatelia oprávnení od dotknutej osoby požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo na oznámenie alebo uskutočnenie požadovaného opatrenia, príp. odmietnuť konať na základe žiadosti.

Prehľad administratívnych poplatkov je zverejnený tu.

Táto informačná povinnosť bude podľa potreby priebežne aktualizovaná.
 
Záznamy o spracovateľských činnostiach Prevádzkovateľov.
 

1) Napríklad zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

PREDSEDA


JUDr. Pavol NAĎ

JUDr. Pavol Naď bol 18. mája 2021 vymenovaný prezidentkou Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou do funkcie predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky.

Viac o vedení súdu.
[rozhodnutia]

Pojednávania