Medzinárodné aktivity

Združenie štátnych rád a najvyšších správnych súdov Európskej únie (ACA-Europe)

(Association of the Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions of the European Union).
www.aca-europe.eu

ACA-Europe je európske združenie zložené zo Súdneho dvora Európskej únie a štátnych rád alebo z najvyšších správnych jurisdikcií každého z členov Európskej únie. Najvyšší súd Slovenskej republiky bol prijatý za člena združenia na valnom zhromaždení 15. júna 2004, po vzniku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky v roku 2021, sa tento prihlásil o členstvo a prebral pôvodnú agendu Najvyššieho súdu v združení. Valné zhromaždenie ACA-Europe sa uskutočňuje každý rok a kolokvium na určitú odbornú tému každé dva roky, a to vždy v predsedajúcej krajine. K témam, ktoré sú predmetom jednotlivých kolokvií každý člen vyplní dotazník, v ktorom odpovie na položené otázky. Z odpovedí je spracovaná súhrnná správa, ktorá je podkladom pre kolokvium. ACA-Europe každoročne usporadúva viacero odborných seminárov a zabezpečuje výmenné stáže sudcov najvyšších správnych súdov.Hlavným cieľom združenia je podporovať vzájomnú výmenu poznatkov, ako aj názorov a skúseností v oblasti právnej vedy, organizácie a fungovania súdnych a/alebo poradných orgánov jeho členov, a to predovšetkým vo vzťahu k právu Európskej únie. Združenie spravuje elektronickú databázu súdnych rozhodnutí JURIFAST a DEC.NAT.

Súvisiace aktuality


Medzinárodná asociácia najvyšších správnych súdov (IASAJ)

(International Association of Supreme Administrative Jurisdictions)
www.aihja.org

Asociácia bola založená v roku 1983 a združuje viac ako 100 najvyšších správnych súdov zo všetkých kontinentov sveta. Jej cieľom je podporovať spoluprácu v oblasti právnych otázok spadajúcich do rozhodovacej činnosti správnych súdov rozhodujúcich v poslednej inštancii a výmenu poznatkov a skúseností zo súdnej praxe. S ohľadom na rôznorodosť právnych kultúr, súdy združené v asociácii sa usilujú o zdolávanie právnych bariér komparatívnym štúdiom jednotlivých právnych systémov a spoločnými diskusiami o obdobných, a tiež rozdielnych právnych inštitútoch jednotlivých právnych systémov. Asociácia publikuje zbierku najvýznamnejších rozhodnutí súdov členských krajín na vybrané témy, ktorá je cenným nástrojom pri ich porovnávaní a analyzovaní a tým prispieva ku globálnej znalosti správneho práva. Konferencia IASAJ sa koná pravidelne každé tri roky vždy na určitú odbornú tému, ku ktorej každý členský štát spracuje príslušné informácie (odpovede na otázky na základe dotazníka), z odpovedí je spracovaná súhrnná správa, ktorá je predmetom diskusie. V rámci konferencií IASAJ sa usporadúvajú aj pracovné dielne/workshopy ku konkrétnej odbornej problematike. Informácie sú prístupné na webovej stránke. Od roku 2021 Najvyšší správny súd Slovenskej republiky pristúpil do asociácie a plne sa zapojil do všetkých aktivít, vrátane medzinárodných výmenných programov sudcov.

Súvisiace aktualitySúdna sieť Európskej únie

(fr. Réseau judiciaire de l’Union européenne, od čoho je odvodená aj skratka siete „RJUE“)
curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_2170157/sk/

Sieť bola vytvorená z iniciatívy predsedu Súdneho dvora Európskej únie, ale tiež predsedov ústavných a najvyšších súdov členských štátov Európskej únie. Udialo sa tak v marci 2017 pri príležitosti osláv 60. výročia podpísania Rímskych zmlúv. 

Vytvoreniu Súdnej siete EÚ predchádzali diskusie zo strany členských štátov Európskej únie, ktoré boli inšpirované spoločným záujmom o posilnenie justičnej spolupráce pri rozvoji a súlade práva Európskej únie. Nemenej dôležitým krokom v histórii fungovania siete sa stalo rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie a členských súdov o sprístupnení a zdieľaní všetkých dokumentov (ktoré nemajú dôverný charakter) širokej verejnosti na webovej stránke Súdnej siete. Toto rozhodnutie Súdnej siete, okrem iného, umožnilo priamy prístup k rozhodnutiam o predbežných otázkach a najmä možnosť nahliadnuť do návrhov na začatie prejudiciálneho konania.
Zdieľanie a centralizácia informácií, šírenie a štúdium európskeho práva tak, ako ho interpretuje Súdny dvor Európskej únie a súdy členských štátov, ale aj podpora vzájomného poznania a porozumenia zákonov členských štátov sa stali hlavným cieľom fungovania Súdnej siete.

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky má na základe členstva prístup k neverejnej platforme Súdnej siete EÚ, ktorá okrem vyššie uvedeného obsahuje aj vnútroštátne rozhodnutia aplikujúce európske právo či rôzne ďalšie správy a štúdie.

Sieť najvyšších súdov

Sieť najvyšších súdov bola pod záštitou Európskeho súdu pre ľudské práva oficiálne spustená dňa 5. októbra 2015. Najvyšší správny súd Slovenskej republiky požiadal o členstvo v októbri 2021 a v krátkom čase sa stal v poradí 96. členom Siete. 

Cieľom tohto zoskupenia je najmä prehĺbenie dialógu medzi štrasburským súdom a národnými najvyššími súdmi cestou vzájomnej výmeny poznatkov a informácii v oblasti Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a súvisiacich otázok.

Príslušné formy spolupráce sú realizované prostredníctvom platformy Intranetu, ktorá zabezpečuje prístup k rôznym užitočným dokumentom, ako sú napríklad týždenné prehľady významnej judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva, analytické výstupy k vybraným rozhodnutiam či materiály zamerané na konkrétnu tému.

Interná platforma Siete obsahuje zároveň tzv. komparatívne štúdie s poznatkami o vnútroštátnom práve členských krajín, na ktoré Európsky súd pre ľudské práva odkazuje predovšetkým v rozsudkoch Veľkej komory.

Najvyšší správny súd sa aktívne podieľa na vypracovaní príspevkov do komparatívnych štúdií ako aj na ďalších aktivitách plynúcich z členstva v Sieti najvyšších súdov. 


Najvyšší správny súd Slovenskej republiky
Trenčianska 56/A
821 09 BRATISLAVA 3

Kontakt pre medzinárodné aktivity
e-mail: international@nssud.sk

PREDSEDA


JUDr. Pavol NAĎ

JUDr. Pavol Naď bol 18. mája 2021 vymenovaný prezidentkou Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou do funkcie predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky.

Viac o vedení súdu.
[rozhodnutia]

Pojednávania