Pojednávania

Oznámenie pre masmédiá: Vzhľadom na obmedzenú kapacitu pojednávacích miestností žiadame redakcie, aby nám svoju účasť na pojednávaniach hlásili vopred (aspoň 48 hodín pred začiatkom). Do e-mailu: tlacove@nssud.sk nám, prosím, zašlite meno, priezvisko a redakciu (v prípade, že prídete s kameramanom/kameramankou, nahláste jeho/jej meno a priezvisko tiež).


Dátum a čas úkonu Forma úkonu Účastníci konania Spisová značka Predmet konania Senát Poznámka
27.06.2024 13:00 Ústne pojednávanie Minister spravodlivosti Slovenskej republiky c/a JUDr. Marián Kurinec sudca 32D/4/2023 § 116 ods. 1 písm. c) zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov 32D; predsedníčka: JUDr. Anita Filová; sudcovia: JUDr. Michal Matulník, PhD., JUDr. Michal Dzurdzík, PhD.; prísediaci: doc. JUDr. Martina Jánošíková, PhD., JUDr. František Sedlačko, PhD., LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
26.06.2024 13:30 Ústne pojednávanie predseda Krajského súdu v Banskej Bystrici c/a JUDr. Adriána Považanová, sudkyňa 33D/20/2022 § 116 ods. 2 písm. f) zákona č. 385/2000 Z. z. 33D; predseda: prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.; sudcovia: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; Mgr. Kristína Babiaková; prísediaci: Mgr. Eva Kováčechová; Mgr. Marcel Drgon 3. poschodie, miestnosť č. 2, č. dv. 304
26.06.2024 10:00 Ústne pojednávanie Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky c/a JUDr. Beata Farkašová sudkyňa 32D/12/2023 § 116 ods. 1 písm. a) zákona o sudcoch a prísediacich 32D; predseda: JUDr. Michal Matulník, PhD.; sudcovia: JUDr. Anita Filová; JUDr. Michal Dzurdzík, PhD.; prísediaci: JUDr. Zuzana Čížová; Mgr. Eva Kováčechová 3. poschodie, miestnosť č. 2, č. dv. 304
25.06.2024 11:00 Ústne pojednávanie Minister spravodlivosti SR c/a JUDr. Róbert Tutko, súdny exekútor 31D/18/2023 § 220 ods. 2 Exekučného poriadku 31D; predseda: prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD.; sudcovia: Mgr. Michal Novotný; JUDr. Zuzana Šabová, PhD.; prísediaci: JUDr. Martin Píry; František Radzo 3. poschodie, miestnosť č. 2, č. dv. 304
18.06.2024 09:00 Ústne pojednávanie Okresný prokurátor Nové Zámky c/a JUDr. Lucia Klučková prokurátorka 31D/2/2024 § 188 ods. 1 písm. a), ods. 2 zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov 31D; predseda: prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD.; sudcovia: Mgr. Michal Novotný; JUDr. Zuzana Šabová, PhD.; prísediaci: JUDr. Tomáš Honz; Mgr. Kristián Kuko 3. poschodie, miestnosť č. 2, č. dv. 304
11.06.2024 11:00 Ústne pojednávanie Minister spravodlivosti SR c/a Mgr. Angelika Slopovská, súdna exekútorka 31D/3/2024 § 220 ods. 1 Exekučného poriadku 31D; predseda: Mgr. Michal Novotný sudcovia: prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD., JUDr. Zuzana Šabová, PhD., prísediaci: JUDr. Adriana Soldán Steinerová, JUDr. Peter Šimko, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 2 č. dv. 304
05.06.2024 13:00 Ústne pojednávanie Minister spravodlivosti Slovenskej republiky c/a JUDr. et JUDr. PhDr. et PhDr. Ladislav Kupka, PhD., LL.M. notár 33D/1/2024 § 91 ods. 1 prvá veta Notárskeho poriadku 33D; predseda: prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.; sudcovia: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; Mgr. Kristína Babiaková; prísediaci: JUDr. Jozef Brázdil, PhD.; JUDr. Martin Palovčík 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
05.06.2024 09:30 Ústne pojednávanie predseda Súdnej rady Slovenskej republiky c/a JUDr. Milan Chalupka sudca 32D/3/2023 § 116 ods. 2 písm. c); § 116 ods. 2 písm. b) v spojení s § 116 ods. 1 písm. a) a § 116 ods. 3 písm. c) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov 32D; predseda: JUDr. Michal Matulník, PhD.; sudcovia: JUDr. Anita Filová; JUDr. Michal Dzurdzík, PhD.; prísediaci: JUDr. Jitka Johana Hasíková; prof. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 2, č. dv. 304
04.06.2024 10:00 Ústne pojednávanie Predseda Najvyššieho súdu SR, Sudcovská rada Najvyššieho súdu SR c/a JUDr. Juraj Kliment sudca 32D/16/2023 § 116 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov 32D; predsedníčka: JUDr. Anita Filová; sudcovia: Mgr. Kristína Babiaková; prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.; prísediaci: JUDr. Jitka Johana Hasiková; JUDr. Lucia Matyšáková 3. poschodie, miestnosť č. 2, č. dv. 304
04.06.2024 10:00 Ústne pojednávanie Minister spravodlivosti SR c/a JUDr. Katarína Škultétyová, sudkyňa 31D/18/2022 § 116 ods. 1 písm. a) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich 31D; predseda: prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD.; sudcovia: JUDr. Zuzana Šabová, PhD.; Mgr. Michal Novotný; prísediaci: JUDr. František Sedlačko, PhD., LL.M.; prof. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
31.05.2024 11:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia KOVACO, spol. s r.o. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2Sfk/120/2022 daňové veci 2S: predsedníčka senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Marián Trenčan; prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
31.05.2024 11:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Di Mihálik, s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2Sfk/33/2023 daňové veci 2S: predsedníčka senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Marián Trenčan; prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
31.05.2024 11:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia LUX Prešov, s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2Sfk/21/2023 daňové veci 2S: predsedníčka senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Marián Trenčan; prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
31.05.2024 11:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia 1/ Ing. Tibor Santa 2/ Emília Santová c/a Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky 2Svk/5/2023 stavebné konanie 2S: predsedníčka senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Marián Trenčan; prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
31.05.2024 11:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ing. Peter Berko c/a Centrum právnej pomoci, Kancelária Prešov 2Svk/53/2022 poskytnutie právnej pomoci 2S: Predseda senátu: prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; JUDr. Marián Trenčan 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
31.05.2024 11:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ing. Peter Berko c/a Centrum právnej pomoci, Kancelária Prešov 2Svk/46/2022 poskytnutie právnej pomoci 2S: Predseda senátu: prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; JUDr. Marián Trenčan 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
31.05.2024 11:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Roman Cerulík c/a Okresný úrad Nitra 2Svk/42/2022 stavebné konanie 2S: Predseda senátu: prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; JUDr. Marián Trenčan 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
31.05.2024 11:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Roman Cerulík c/a Okresný úrad Nitra 2Svk/38/2022 stavebné konanie 2S: Predseda senátu: prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; JUDr. Marián Trenčan 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
31.05.2024 11:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia ENVIRAL, a.s. c/a Úrad pre vybrané hospodárske subjekty 2Sfk/51/2022 daňové veci 2S: Predseda senátu: JUDr. Marián Trenčan; Členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
31.05.2024 11:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia EVITA INTERNATIONAL, s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 2Sfk/57/2022 daňové veci 2S: Predseda senátu: JUDr. Marián Trenčan; Členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
31.05.2024 11:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia VITAR SLOVAKIA, spol. s r. o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 2Sfk/113/2022 daňové veci 2S: Predseda senátu: JUDr. Marián Trenčan; Členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
31.05.2024 11:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Marian Juhaniak – S.O.F. - Drevovýroba c/a Ministerstvo financií SR 2Sfk/43/2022 daňové veci 2S: Predseda senátu: JUDr. Marián Trenčan; Členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
31.05.2024 11:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Adam Galik c/a Hlavné mesto Slovenskej republiky, Mestská polícia hlavného mesta SR 2Stk/3/2023 správne trestanie 2S: Predseda senátu: JUDr. Marián Trenčan; Členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
31.05.2024 10:00 Ústne pojednávanie Ján Kotvas - KOVOS c/a Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát SOI 2Stk/18/2022 správne trestanie 2S:predseda senátu: prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD.; členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; JUDr. Marián Trenčan 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
30.05.2024 11:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Generálna prokuratúra SR c/a Ministerstvo dopravy a výstavby SR 5Svk/3/2023 stavebné veci 5S; predseda senátu: JUDr. Juraj Vališ, LL.M.; členovia senátu: JUDr. Petra Príbelská PhD.; Mgr. Peter Mach, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
30.05.2024 11:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia AKORD, spol. s r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 5Sfk/67/2022 daňové veci 5S; predseda senátu: JUDr. Juraj Vališ, LL.M.; členovia senátu: JUDr. Petra Príbelská PhD.; Mgr. Peter Mach, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
30.05.2024 11:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia HALL Slovakia, s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 4Sfk/31/2021 daňové veci 5S; predseda senátu: JUDr. Juraj Vališ, LL.M.; členovia senátu: JUDr. Petra Príbelská PhD.; Mgr. Peter Mach, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
30.05.2024 11:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia AUTOCENTRUM AAA AUTO, a.s. c/a Finančné riaditeľstvo SR 1Sžfk/26/2020 daňové veci 5S; predseda senátu: JUDr. Juraj Vališ, LL.M.; členovia senátu: JUDr. Petra Príbelská PhD.; Mgr. Peter Mach, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
30.05.2024 10:45 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Združenie domových samospráv c/a Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky 7Svk/35/2022 stavebné konanie 5S; Predsedníčka senátu: JUDr. Petra Príbelská PhD.; JUDr. Juraj Vališ, LL.M.; Mgr. Peter Mach, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
30.05.2024 10:45 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Roman Cerulík c/a Okresný úrad Nitra, odbor opravných prostriedkov 7Svk/30/2022 stavebné konanie 5S; Predsedníčka senátu: JUDr. Petra Príbelská PhD.; JUDr. Juraj Vališ, LL.M.; Mgr. Peter Mach, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
30.05.2024 10:45 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ing. Jozef Gibala c/a Okresný úrad Banská Bystrica, odbor opravných prostriedkov 6Svk/11/2022 pozemkové veci 5S; Predsedníčka senátu: JUDr. Petra Príbelská PhD.; JUDr. Juraj Vališ, LL.M.; Mgr. Peter Mach, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
30.05.2024 10:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ing. arch. Miroslava Valková c/a Primátor Mesta Banská Bystrica 7Svk/11/2023 sprístupnenie informácií podľa Zák. č. 211/2000 Z. z. 3S; Predsednička senátu: JUDr. Katarína Benczová; Členovia senátu: JUDr. Zuzana Šabová, PhD.; JUDr. Michal Dzurdzík, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
30.05.2024 10:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia LikoSpol, a.s. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 4Sfk/80/2023 daňové veci 3S; Predsednička senátu: JUDr. Katarína Benczová; Členovia senátu: JUDr. Zuzana Šabová, PhD.; JUDr. Michal Dzurdzík, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
30.05.2024 10:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Združenie domových samospráv, o.z. c/a Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky 7Svk/21/2022 stavebné konanie 3S; Predsednička senátu: JUDr. Katarína Benczová; Členovia senátu: JUDr. Zuzana Šabová, PhD.; JUDr. Michal Dzurdzík, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
30.05.2024 10:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia POHOTOVOSŤ, s.r.o. c/a Okresný úrad Poprad 7Svk/37/2022 katastrálne veci 3S; Predsednička senátu: JUDr. Katarína Benczová; Členovia senátu: JUDr. Zuzana Šabová, PhD.; JUDr. Michal Dzurdzík, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
30.05.2024 10:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Roman Cerulík c/a Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 6Svk/12/2022 katastrálne veci 3S; Predsednička senátu: JUDr. Katarína Benczová; Členovia senátu: JUDr. Zuzana Šabová, PhD.; JUDr. Michal Dzurdzík, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
30.05.2024 10:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Jozef Lopuch – Club Hotel OLYMPIA c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 4Sfk/128/2022 daňové veci 3S; Predsednička senátu: JUDr. Katarína Benczová; Členovia senátu: JUDr. Zuzana Šabová, PhD.; JUDr. Michal Dzurdzík, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
30.05.2024 10:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia EUROPUR s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 4Sfk/77/2022 daňové veci 3S; Predsednička senátu: JUDr. Katarína Benczová; Členovia senátu: JUDr. Zuzana Šabová, PhD.; JUDr. Michal Dzurdzík, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
30.05.2024 10:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ladislav Máthis c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2Sfk/1/2022 daňové veci 3S; Predsednička senátu: JUDr. Katarína Benczová; Členovia senátu: JUDr. Zuzana Šabová, PhD.; JUDr. Michal Dzurdzík, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
30.05.2024 10:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Združenie domových samospráv, o.z. c/a Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov 5Svk/30/2023 životné prostredie 5S; Predsedníčka senátu: JUDr. Petra Príbelská PhD.; JUDr. Juraj Vališ, LL.M.; Mgr. Peter Mach, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
30.05.2024 10:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia BOTH, s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 4Sfk/19/2023 daňové veci 5S; Predsedníčka senátu: JUDr. Petra Príbelská PhD.; JUDr. Juraj Vališ, LL.M.; Mgr. Peter Mach, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
30.05.2024 10:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia WIN-POL, s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 4Sfk/69/2022 daňové veci 5S; Predsedníčka senátu: JUDr. Petra Príbelská PhD.; JUDr. Juraj Vališ, LL.M.; Mgr. Peter Mach, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
30.05.2024 10:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia NsP Sv. Jakuba, n.o. c/a Úrad pre verejné obstarávanie 4Sfk/63/2022 verejné obstarávanie 5S; Predsedníčka senátu: JUDr. Petra Príbelská PhD.; JUDr. Juraj Vališ, LL.M.; Mgr. Peter Mach, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
30.05.2024 10:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia SCORP, s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 5Sfk/29/2022 daňové veci 5S; Predsedníčka senátu: JUDr. Petra Príbelská PhD.; JUDr. Juraj Vališ, LL.M.; Mgr. Peter Mach, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
30.05.2024 10:30 Ústne pojednávanie Minister spravodlivosti SR c/a JUDr. Mário Mičák, súdny exekútor 33D/4/2024 § 220 ods. 2 Exekučného poriadku 33D; predsedníčka: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; sudcovia: Mgr. Kristína Babiaková; prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD; prísediaci: Mgr. Helena Kríková, Mgr. Bernard Janík č. 2/III. poschodie, č. dverí 304
30.05.2024 10:15 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ing. Miloš Ország c/a Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky 3Svk/10/2023 stavebné veci 3S3S; Predsednička senátu: JUDr. Katarína Benczová; Členovia senátu: JUDr. Zuzana Šabová, PhD.; JUDr. Michal Dzurdzík, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
30.05.2024 10:15 Verejné vyhlásenie rozhodnutia JUDr. Rastislav Kravár c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 3Svk/59/2022 služobné voľno 3S; Predsednička senátu: JUDr. Katarína Benczová; Členovia senátu: JUDr. Zuzana Šabová, PhD.; JUDr. Michal Dzurdzík, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
30.05.2024 10:15 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Peter Seliga c/a Slovenská poľovnícka komora, Ústredná hodnotiteľská komisia Bratislava 3Svk/8/2022 nesprávny odstrel jeleňa 3S; Predsednička senátu: JUDr. Katarína Benczová; Členovia senátu: JUDr. Zuzana Šabová, PhD.; JUDr. Michal Dzurdzík, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
30.05.2024 10:15 Verejné vyhlásenie rozhodnutia ASSESSOR, o.z. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 3Sfk/138/2022 daňové veci 3S; Predsednička senátu: JUDr. Katarína Benczová; Členovia senátu: JUDr. Zuzana Šabová, PhD.; JUDr. Michal Dzurdzík, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
30.05.2024 10:15 Verejné vyhlásenie rozhodnutia ORTOPROplus, s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 3Sfk/122/2022 daňové veci 3S; Predsednička senátu: JUDr. Katarína Benczová; Členovia senátu: JUDr. Zuzana Šabová, PhD.; JUDr. Michal Dzurdzík, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
30.05.2024 10:15 Verejné vyhlásenie rozhodnutia REDIMER s.r.o. Bratislava c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 3Sfk/76/2022 daňové veci 3S; Predsednička senátu: JUDr. Katarína Benczová; Členovia senátu: JUDr. Zuzana Šabová, PhD.; JUDr. Michal Dzurdzík, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
30.05.2024 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia EUROPUR s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 3Sfk/94/2022 daňové veci 3S; Predsednička senátu: JUDr. Katarína Benczová; Členovia senátu: JUDr. Zuzana Šabová, PhD.; JUDr. Michal Dzurdzík, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
30.05.2024 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia EUROPUR s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 3Sfk/93/2022 daňové veci 3S; Predsednička senátu: JUDr. Katarína Benczová; Členovia senátu: JUDr. Zuzana Šabová, PhD.; JUDr. Michal Dzurdzík, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
30.05.2024 09:45 Verejné vyhlásenie rozhodnutia FERRMONT, a.s. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 3Sfk/11/2022 daňové konanie 8S: predsedníčka senátu: Mgr. Kristína Babiaková; sudcovia JUDr. Anita Filová; Mgr. Peter Mach, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
30.05.2024 09:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Poľnohospodárska pôda s. r. o. c/a Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 1Svk/2/2023 katastrálne veci 1S: predsedníčka senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD., LL.M.; členovia senátu: JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M.; JUDr. Marián Fečík 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
30.05.2024 09:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Paula Miklášová c/a Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 1Svk/42/2022 katastrálne veci 1S: predsedníčka senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD., LL.M.; členovia senátu: JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M.; JUDr. Marián Fečík 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
30.05.2024 09:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Jozef Lopuch - Club Hotel OLYMPIA c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1Sfk/128/2022 daňové veci 1S: predsedníčka senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD., LL.M.; členovia senátu: JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M.; JUDr. Marián Fečík 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
30.05.2024 09:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Jozef Lopuch - Club Hotel OLYMPIA c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1Sfk/126/2022 daňové veci 1S: predsedníčka senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD., LL.M.; členovia senátu: JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M.; JUDr. Marián Fečík 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
30.05.2024 09:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Jozef Lopuch - Club Hotel OLYMPIA c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1Sfk/124/2022 daňové veci 1S: predsedníčka senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD., LL.M.; členovia senátu: JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M.; JUDr. Marián Fečík 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
30.05.2024 09:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia KARDAX s. r. o. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1Sfk/76/2022 daňové veci 1S: predsedníčka senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD., LL.M.; členovia senátu: JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M.; JUDr. Marián Fečík 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
30.05.2024 09:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia REDIMER s. r. o. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1Sfk/67/2022 daňové veci 1S: predseda senátu: JUDr. Marián Fečík; členovia senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD. LL.M.; JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
30.05.2024 09:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ing. Miroslav Šutarík c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 4Sfk/51/2022 daňové veci 1S: predseda senátu: JUDr. Marián Fečík; členovia senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD. LL.M.; JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
30.05.2024 09:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia GymBeam s. r. o. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1Sfk/1/2023 daňové veci 1S: predseda senátu: JUDr. Marián Fečík; členovia senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD. LL.M.; JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
30.05.2024 09:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia ASSESSOR o. z. c/a Finančné riaditeľstvo SR 4Sfk/83/2022 daňové veci 1S: Predsedníčka senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD., LL.M.; Členovia senátu: JUDr. Marián Fečík; JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
30.05.2024 09:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia GeoServices s. r. o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 1Sfk/80/2022 daňové veci 1S: Predsedníčka senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD., LL.M.; Členovia senátu: JUDr. Marián Fečík; JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
30.05.2024 09:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia i4Industry support services s. r. o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 1Sfk/65/2022 daňové veci 1S: Predsedníčka senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD., LL.M.; Členovia senátu: JUDr. Marián Fečík; JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
30.05.2024 09:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Peter Uhlík c/a Finančné riaditeľstvo SR 1Sfk/60/2022 daňové veci 1S: Predsedníčka senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD., LL.M.; Členovia senátu: JUDr. Marián Fečík; JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
30.05.2024 09:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Tayebeh Sarikhani c/a Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Bratislava 1Sak/8/2023 udelenie pobytu 1S: Predsedníčka senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD., LL.M.; Členovia senátu: JUDr. Marián Fečík; JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
30.05.2024 09:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ing. Tomáš Pšenák c/a Ministerstvo vnútra SR 1Stk/2/2023 správne trestanie 1S: Predsedníčka senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD., LL.M.; Členovia senátu: JUDr. Marián Fečík; JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
30.05.2024 09:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Anton Čmiľanský c/a Centrum právnej pomoci, kancelária Prešov 1Svk/11/2023 poskytnutie právnej pomoci 1S: Predsedníčka senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD., LL.M.; Členovia senátu: JUDr. Marián Fečík; JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
30.05.2024 09:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Združenie domových samospráv o. z. c/a Okresný úrad Banská Bystrica 1Svk/5/2023 životné prostredie 1S: Predsedníčka senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD., LL.M.; Členovia senátu: JUDr. Marián Fečík; JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
30.05.2024 09:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Mária Bosáková c/a Okresný úrad Banská Bystrica, pozemkový a lesný odbor 8Svk/5/2023 poľovné pozemky 8S: predsedníčka senátu: Mgr. Kristína Babiaková; sudcovia JUDr. Anita Filová; JUDr. Rastislav Dlugoš, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
30.05.2024 09:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ing. Pavol Chromý c/a Okresný úrad Piešťany, katastrálny odbor 3Svk/14/2023 katastrálne veci 8S: predsedníčka senátu: Mgr. Kristína Babiaková; sudcovia JUDr. Anita Filová; JUDr. Rastislav Dlugoš, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
30.05.2024 09:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia TESCO STORES, a.s. c/a Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 8Stk/2/2023 správne trestanie 8S: predsedníčka senátu: Mgr. Kristína Babiaková; sudcovia JUDr. Anita Filová; JUDr. Rastislav Dlugoš, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
30.05.2024 09:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia KOREX networks, s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 3Sfk/7/2023 daňové veci 8S: predsedníčka senátu: Mgr. Kristína Babiaková; sudcovia JUDr. Anita Filová; JUDr. Rastislav Dlugoš, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
30.05.2024 09:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia KOREX networks, s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 8Sfk/7/2023 daňové veci 8S: predsedníčka senátu: Mgr. Kristína Babiaková; sudcovia JUDr. Anita Filová; JUDr. Rastislav Dlugoš, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
30.05.2024 09:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Združenie domových samospráv, o.z. c/a Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov 3Svk/21/2023 životné prostredie 8S: predsedníčka senátu: Mgr. Kristína Babiaková; sudcovia JUDr. Anita Filová; JUDr. Rastislav Dlugoš, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
30.05.2024 09:15 Verejné vyhlásenie rozhodnutia REDIMER s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 5Sfk/34/2023 daňové veci 8S: predsedníčka senátu: JUDr. Anita Filová; sudcovia: Mgr. Kristína Babiaková; JUDr. Rastislav Dlugoš, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
30.05.2024 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia HCP – čerpacia technika s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 8Sfk/3/2023 daňové veci 8S: predsedníčka senátu: JUDr. Anita Filová; sudcovia: Mgr. Kristína Babiaková; JUDr. Rastislav Dlugoš, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
30.05.2024 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Paula Miklášová c/a Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 6Svk/12/2023 katastrálne veci 8S: predsedníčka senátu: JUDr. Anita Filová; sudcovia: Mgr. Kristína Babiaková; JUDr. Rastislav Dlugoš, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
30.05.2024 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Paula Miklášová c/a Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 6Svk/1/2023 katastrálne veci 8S: predsedníčka senátu: JUDr. Anita Filová; sudcovia: Mgr. Kristína Babiaková; JUDr. Rastislav Dlugoš, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
30.05.2024 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Združenie domových samospráv, o. z. c/a Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie 6Svk/24/2023 životné prostredie 8S: predsedníčka senátu: JUDr. Anita Filová; sudcovia: Mgr. Kristína Babiaková; JUDr. Rastislav Dlugoš, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
30.05.2024 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Združenie domových samospráv, o.z. c/a Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov 7Svk/39/2022 životné prostredie 8S: predsedníčka senátu: JUDr. Anita Filová; sudcovia: Mgr. Kristína Babiaková; JUDr. Rastislav Dlugoš, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
30.05.2024 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia 4 SPORT, s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 3Sfk/61/2022 daňové veci 8S: predsedníčka senátu: JUDr. Anita Filová; sudcovia: Mgr. Kristína Babiaková; JUDr. Rastislav Dlugoš, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
29.05.2024 14:00 Ústne pojednávanie Ministerka spravodlivosti SR c/a JUDr. Dagmar Kováčová, súdna exekútorka 32D/8/2023 § 220 ods. 1 prvej vety v spojení s § 220 ods. 2 prvej vety zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov 32D; predseda: JUDr. Anita Filová; sudcovia: JUDr. Michal Matulník, PhD., JUDr. Michal Dzurdzík, PhD.; prísediaci: JUDr. Vojtech Markovič, PhD.; Mgr. Igor Palša 3. poschodie, miestnosť č. 2, č. dv. 304
29.05.2024 09:30 Ústne pojednávanie Minister spravodlivosti Slovenskej republiky c/a Mgr. Marcela Zummerová súdna exekútorka 32D/15/2023 § 220 ods. 2 Exekučného poriadku 32D; predseda: JUDr. Michal Matulník, PhD.; sudcovia: JUDr. Anita Filová; JUDr. Michal Dzurdzík, PhD.; prísediaci: JUDr. Stanislav Laifer; JUDr. Peter Šimko, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
29.05.2024 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Július Borguľa c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 6Ssk/40/2024 starobný dôchodok 6S: predsedníčka senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD.; JUDr. Martin Tiso 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
29.05.2024 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ján Pavlus c/a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 6Ssk/158/2023 výsluhový dôchodok 6S: predsedníčka senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD.; JUDr. Martin Tiso 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
29.05.2024 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ing. Valentín Holova c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 6Ssk/94/2023 sociálne poistenie 6S: predsedníčka senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD.; JUDr. Martin Tiso 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
29.05.2024 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ján Vohár c/a Generálny štáb ozbrojených síl Slovenskej republiky 6Ssk/80/2023 prepustenie zo služobného pomeru 6S: predsedníčka senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD.; JUDr. Martin Tiso 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
29.05.2024 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Anna Kňazovická c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 6Ssk/76/2023 vdovský dôchodok 6S: predsedníčka senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD.; JUDr. Martin Tiso 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
29.05.2024 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Združenie domových samospráv, o. z. c/a Okresný úrad Trenčín 4Svk/21/2022 životné prostredie 6S: predsedníčka senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD.; JUDr. Martin Tiso 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
29.05.2024 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia MUDr. Igor Niroda c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 6Ssk/43/2024 sociálne poistenie 6S: predseda senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD.; členovia senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; JUDr. Martin Tiso 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
29.05.2024 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia MUDr. Mária Packová c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 6Ssk/33/2024 sociálne poistenie 6S: predseda senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD.; členovia senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; JUDr. Martin Tiso 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
29.05.2024 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ing. Juraj Macejka c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 6Ssk/3/2023 nemocenské poistenie 6S: predseda senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD.; členovia senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; JUDr. Martin Tiso 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
29.05.2024 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Katarína Ligačová c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 6Ssk/1/2023 vdovský dôchodok 6S: predseda senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD.; členovia senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; JUDr. Martin Tiso 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
29.05.2024 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia SHP, a.s. Turčianske Teplice c/a Štátna veterinárna a potravinová správa SR 4Stk/8/2023 pokuta vo výške 10.000,- eur 6S: predseda senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD.; členovia senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; JUDr. Martin Tiso 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
29.05.2024 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia ÚEOS - Komercia, a.s. c/a Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 4Stk/13/2022 správne trestanie 6S: predseda senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD.; členovia senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; JUDr. Martin Tiso 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
28.05.2024 11:00 Ústne pojednávanie Predsedníčka Krajského súdu v Košiciach c/a JUDr. Monika Géciová, PhD. sudkyňa 31D/14/2023 § 116 ods. 3 písm. a) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 31D; predseda: prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD.; sudcovia: Mgr. Michal Novotný; JUDr. Zuzana Šabová, PhD.; prísediaci: Mgr. Marcel Drgon; JUDr. Michaela Kajabová 3. poschodie, miestnosť č. 2, č. dv. 304
28.05.2024 10:45 Ústne pojednávanie predseda Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom c/a JUDr. Barbara Plaskurová, sudkyňa 32D/6/2023 § 116 ods.1 písm. a/, § 116 ods. 2 písm. f/ a i/ a § 116 ods. 3 písm. d/ zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov 32D; predseda: JUDr. Michal Matulník, PhD.; sudcovia: JUDr. Anita Filová; JUDr. Michal Dzurdzík, PhD.; prísediaci: Mgr. Marianna Leontiev; doc. JUDr. Marián Giba 3. poschodie, miestnosť č. 2, č. dv. 304
28.05.2024 09:15 Verejné vyhlásenie rozhodnutia JUDr. Ladislav Sedlák c/a Ministerstvo spravodlivosti SR 7Ssk/74/2023 starobný dôchodok 7S: predsedníčka senátu: JUDr. Jana Martinčeková; členovia senátu: JUDr. Martin Tiso; JUDr. Michal Matulník, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 2, č. dv. 304
28.05.2024 09:15 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Drahoslav Janota c/a Obvodná poľovnícka komora Martin 4Svk/23/2023 poľovníctvo – poľovný lístok 4S: Predseda senátu: prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Monika Valašiková, PhD., LL.M.; JUDr. Rastislav Dlugoš, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
28.05.2024 09:15 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Jozef Lopuch – Club Hotel OLYMPIA c/a Finančné riaditeľstvo SR 4Sfk/76/2023 správny delikt podľa zákona č. 431/2002 Z. z. 4S: Predseda senátu: prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Monika Valašiková, PhD., LL.M.; JUDr. Rastislav Dlugoš, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
28.05.2024 09:15 Verejné vyhlásenie rozhodnutia HCP – čerpacia technika s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 4Sfk/63/2023 daňové veci 4S: Predseda senátu: prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Monika Valašiková, PhD., LL.M.; JUDr. Rastislav Dlugoš, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
28.05.2024 09:15 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Jozef Lopuch – Club Hotel OLYMPIA c/a Finančné riaditeľstvo SR 4Sfk/58/2023 správny delikt podľa zákona č. 431/2002 Z. z. 4S: Predseda senátu: prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Monika Valašiková, PhD., LL.M.; JUDr. Rastislav Dlugoš, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
28.05.2024 09:15 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Mgr. Monika Ferletiaková – MÁRIUS c/a Finančné riaditeľstvo SR 4Sfk/57/2023 daňové veci 4S: Predseda senátu: prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Monika Valašiková, PhD., LL.M.; JUDr. Rastislav Dlugoš, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
28.05.2024 09:15 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Di Mihálik, s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 4Sfk/48/2023 daňové veci 4S: Predseda senátu: prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Monika Valašiková, PhD., LL.M.; JUDr. Rastislav Dlugoš, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
28.05.2024 09:15 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Viliam Oláh c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 7Ssk/82/2023 sociálne poistenie 7S: Predsedníčka senátu: JUDr. Jana Martinčeková; Členovia senátu: Mgr. Michal Novotný, JUDr. Martin Tiso 3. poschodie, miestnosť č. 2, č. dv. 304
28.05.2024 09:15 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ing. Jozef Gabaj c/a Sociálna poisťovňa, generálny riaditeľ 7Ssk/78/2023 invalidný dôchodok 7S: Predsedníčka senátu: JUDr. Jana Martinčeková; Členovia senátu: Mgr. Michal Novotný, JUDr. Martin Tiso 3. poschodie, miestnosť č. 2, č. dv. 304
28.05.2024 09:15 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Gustáv Gavalec c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 7Ssk/77/2023 starobný dôchodok 7S: Predsedníčka senátu: JUDr. Jana Martinčeková; Členovia senátu: Mgr. Michal Novotný, JUDr. Martin Tiso 3. poschodie, miestnosť č. 2, č. dv. 304
28.05.2024 09:15 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Bc. František Sentivan c/a Generálny štáb ozbrojených síl SR 7Ssk/68/2023 prepustenie zo služobného pomeru 7S: Predsedníčka senátu: JUDr. Jana Martinčeková; Členovia senátu: Mgr. Michal Novotný, JUDr. Martin Tiso 3. poschodie, miestnosť č. 2, č. dv. 304
28.05.2024 09:15 Verejné vyhlásenie rozhodnutia MUDr. Anna Šruteková c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 7Ssk/66/2023 sociálne poistenie 7S: Predsedníčka senátu: JUDr. Jana Martinčeková; Členovia senátu: Mgr. Michal Novotný, JUDr. Martin Tiso 3. poschodie, miestnosť č. 2, č. dv. 304
28.05.2024 09:15 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Anna Kňazovická c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 7Ssk/63/2023 vdovský dôchodok 7S: Predsedníčka senátu: JUDr. Jana Martinčeková; Členovia senátu: Mgr. Michal Novotný, JUDr. Martin Tiso 3. poschodie, miestnosť č. 2, č. dv. 304
28.05.2024 09:15 Verejné vyhlásenie rozhodnutia MUDr. Marián Hatala c/a Sociálna poisťovňa - ústredie 7Ssk/62/2023 sociálne poistenie 7S: Predsedníčka senátu: JUDr. Jana Martinčeková; Členovia senátu: Mgr. Michal Novotný, JUDr. Martin Tiso 3. poschodie, miestnosť č. 2, č. dv. 304
28.05.2024 09:15 Verejné vyhlásenie rozhodnutia JUDr. Vladimír Stanko c/a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava 7Ssk/56/2023 peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov 7S: Predsedníčka senátu: JUDr. Jana Martinčeková; Členovia senátu: Mgr. Michal Novotný, JUDr. Martin Tiso 3. poschodie, miestnosť č. 2, č. dv. 304
28.05.2024 09:15 Verejné vyhlásenie rozhodnutia RNDr. Imrich Zborovský, CSc. c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 7Ssk/54/2023 starobný dôchodok 7S: Predsedníčka senátu: JUDr. Jana Martinčeková; Členovia senátu: Mgr. Michal Novotný, JUDr. Martin Tiso 3. poschodie, miestnosť č. 2, č. dv. 304
28.05.2024 09:15 Verejné vyhlásenie rozhodnutia MUDr. Margita Hudáková c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 7Ssk/28/2023 sociálne poistenie 7S: Predsedníčka senátu: JUDr. Jana Martinčeková; Členovia senátu: Mgr. Michal Novotný, JUDr. Martin Tiso 3. poschodie, miestnosť č. 2, č. dv. 304
28.05.2024 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia K&K Systems s.r.o. c/a Národný inšpektorát práce 7Ssk/114/2023 nelegálna práca 7S; predseda senátu: Mgr. Michal Novotný; členovia senátu: JUDr. Jana Martinčeková; JUDr. Martin Tiso 3. poschodie, miestnosť č. 2, č. dv. 304
28.05.2024 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ján Leczo c/a Finančné riaditeľstvo SR 7Ssk/89/2023 služobný pomer 7S; predseda senátu: Mgr. Michal Novotný; členovia senátu: JUDr. Jana Martinčeková; JUDr. Martin Tiso 3. poschodie, miestnosť č. 2, č. dv. 304
28.05.2024 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia MUDr. Anna Danišová c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 7Ssk/80/2023 sociálne poistenie 7S; predseda senátu: Mgr. Michal Novotný; členovia senátu: JUDr. Jana Martinčeková; JUDr. Martin Tiso 3. poschodie, miestnosť č. 2, č. dv. 304
28.05.2024 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia RNDr. Slavomír Hrinko c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 7Ssk/76/2023 starobný dôchodok 7S; predseda senátu: Mgr. Michal Novotný; členovia senátu: JUDr. Jana Martinčeková; JUDr. Martin Tiso 3. poschodie, miestnosť č. 2, č. dv. 304
28.05.2024 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Peter Suchý c/a Generálny štáb Ozbrojených síl 7Ssk/69/2023 prepustenie zo služobného pomeru 7S; predseda senátu: Mgr. Michal Novotný; členovia senátu: JUDr. Jana Martinčeková; JUDr. Martin Tiso 3. poschodie, miestnosť č. 2, č. dv. 304
28.05.2024 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia JUDr. Štefan Grušovský c/a Ministerstvo vnútra SR 7Ssk/16/2024 služobný pomer 7S; predseda senátu: Mgr. Michal Novotný; členovia senátu: JUDr. Jana Martinčeková; JUDr. Martin Tiso 3. poschodie, miestnosť č. 2, č. dv. 304
28.05.2024 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia JUDr. Marián Ďurina c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 7Ssk/4/2024 zvýšenie starobného dôchodku 7S; predseda senátu: Mgr. Michal Novotný; členovia senátu: JUDr. Jana Martinčeková; JUDr. Martin Tiso 3. poschodie, miestnosť č. 2, č. dv. 304
28.05.2024 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Poľnohospodárske družstvo Zlatná na Ostrove c/a Finančné riaditeľstvo SR 4Sfk/18/2023 daňové veci 4S: Predsedníčka senátu: JUDr. Monika Valašiková, PhD., LL.M.; Členovia senátu: prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.; JUDr. Rastislav Dlugoš, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
28.05.2024 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Združenie domových samospráv, o. z. c/a Okresný úrad Banská Bystrica, odbor opravných prostriedkov 4Svk/13/2023 životné prostredie 4S: Predsedníčka senátu: JUDr. Monika Valašiková, PhD., LL.M.; Členovia senátu: prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.; JUDr. Rastislav Dlugoš, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
28.05.2024 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia doc. MVDr. Igor Capík, PhD. c/a Komora veterinárnych lekárov SR, Prezídium 4Stk/4/2023 správne trestanie 4S: Predsedníčka senátu: JUDr. Monika Valašiková, PhD., LL.M.; Členovia senátu: prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.; JUDr. Rastislav Dlugoš, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
28.05.2024 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Kaufland Slovenská republika v.o.s. c/a Štátna veterinárna a potravinová správa SR 4Stk/2/2023 správne trestanie 4S: Predsedníčka senátu: JUDr. Monika Valašiková, PhD., LL.M.; Členovia senátu: prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.; JUDr. Rastislav Dlugoš, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
28.05.2024 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia eustream, a.s. c/a Úrad priemyselného vlastníctva SR 4Shk/1/2022 zrušenie patentu 4S: Predsedníčka senátu: JUDr. Monika Valašiková, PhD., LL.M.; Členovia senátu: prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.; JUDr. Rastislav Dlugoš, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
23.05.2024 Termín zrušený. Ústne pojednávanie Minister spravodlivosti Slovenskej republiky c/a JUDr. et JUDr. PhDr. et PhDr. Ladislav Kupka, PhD., LL.M. notár 33D/1/2024 § 91 ods. 1 prvá veta Notárskeho poriadku 33D; predseda: prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD., sudcovia: JUDr. Viola Takáčová, PhD., Mgr. Kristína Babiaková, prísediaci: JUDr. Jozef Brázdil, PhD., JUDr. Martin Palovčík 3. poschodie, miestnosť č. 2
23.05.2024 Termín zrušený. Verejné vyhlásenie rozhodnutia Haydar CAM c/a Oddelenie cudzineckej polície PZ Trnava 2Szak/2/2024 zaistenie 2S: predsedníčka senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Marián Trenčan; prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
21.05.2024 Termín zrušený. Verejné zasadnutie predsedníčka Krajského súdu v Košiciach c/a JUDr. Monika Géciová, PhD. sudkyňa 41Do/1/2023 § 116 ods. 3 písm. a) zákona č. 385/2000 Z. z. 41Do; predsedníčka: JUDr. Katarína Benczová sudcovia: JUDr. Elena Berthotyová, PhD., JUDr. Petra Príbelská, PhD., Jana Martinčeková, JUDr. Juraj Vališ, LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 2, č. dv. 304
20.05.2024 Termín zrušený. Ústne pojednávanie Okresný prokurátor v Nových Zámkoch c/a JUDr. Katarína Szűcsová, prokurátorka 31D/7/2023 §188 ods. 1 písm. a/, ods. 2 zákona č. 154/2001 Z. z. 31D; predseda: Mgr. Michal Novotný sudcovia: JUDr. Zuzana Šabová, PhD., prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. prísediaci: JUDr. Karolína Staroňová JUDr. Marek Tomašovič 3. poschodie, miestnosť č. 2 č. dv. 304