NAJVYŠŠÍ SPRÁVNY SÚD
SLOVENSKEJ REPUBLIKY


Najvyšší správny súd Slovenskej republiky bol zriadený v rámci reformy justície ako vrcholný orgán vo veciach správneho súdnictva. Preskúmavaním rozhodnutí správnych súdov v konaniach o kasačných sťažnostiach zabezpečuje zákonnosť rozhodovania správnych súdov pri poskytovaní ochrany subjektívnym právam a právom chráneným záujmom fyzických a právnických osôb pred nezákonným výkonom verejnej moci orgánmi verejnej správy.

Nezastupiteľnú funkciu v demokratickej spoločnosti plní Najvyšší správny súd Slovenskej republiky aj tým, že je garantom zákonného priebehu volieb. V rámci plnenia tejto úlohy okrem iného rozhoduje v konaniach o registrácii kandidátnych listín pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a pre voľby do Európskeho parlamentu, vo veciach ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy, či o žalobách na rozpustenie politických strán a hnutí.

Najvyššiemu správnemu súdu Slovenskej republiky bola tiež zverená kompetencia rozhodovať o disciplinárnej zodpovednosti sudcov, prokurátorov a iných zákonom určených osôb.

Viac o súde
Aktuálne informácie pre verejnosťHistorická návšteva zo Súdneho dvora Európskej únie

V dňoch 21. a 22. mája 2024 Najvyšší správny súd Slovenskej republiky vítal významnú delegáciu zo Súdneho dvora Európskej únie v zastúpení predsedu Koena Lenaertsa a sudcu Miroslava Gavalca.

Rozhodnutie: Voľby starostu obce Nechválová Polianka sú neplatné

Členovia volebného senátu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky rozhodli o neplatnosti volieb starostu obce Nechválová Polianka uskutočnených dňa 10. februára 2024. O preskúmanie zákonnosti volieb žiadal neúspešný kandidát na starostu obce žalobou podanou voči novo-zvolenému starostovi (sp. zn. 14 Svp 1/2024).

Predseda Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky sa zúčastnil na fóre najvyšších súdnych orgánov členských štátov Európskej únie v Luxemburgu

Predseda Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky Pavol Naď sa v dňoch 1. až 3. mája 2024 zúčastnil mimoriadneho sudcovského fóra pre predsedov a predsedníčky najvyšších súdnych orgánov členských štátov Európskej únie. Podujatie zorganizoval Súdny dvor Európskej únie v Luxemburgu pri príležitosti 20. výročia najväčšieho rozšírenia v histórii Európskej únie o desať nových členských štátov vrátane Slovenskej republiky.
Archív aktualít

PREDSEDA


JUDr. Pavol NAĎ

JUDr. Pavol Naď bol 18. mája 2021 vymenovaný prezidentkou Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou do funkcie predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky.

Viac o vedení súdu.
[rozhodnutia]

Pojednávania