NAJVYŠŠÍ SPRÁVNY SÚD
SLOVENSKEJ REPUBLIKY


Najvyšší správny súd Slovenskej republiky bol zriadený v rámci reformy justície ako vrcholný orgán vo veciach správneho súdnictva. Preskúmavaním rozhodnutí správnych súdov v konaniach o kasačných sťažnostiach zabezpečuje zákonnosť rozhodovania správnych súdov pri poskytovaní ochrany subjektívnym právam a právom chráneným záujmom fyzických a právnických osôb pred nezákonným výkonom verejnej moci orgánmi verejnej správy.

Nezastupiteľnú funkciu v demokratickej spoločnosti plní Najvyšší správny súd Slovenskej republiky aj tým, že je garantom zákonného priebehu volieb. V rámci plnenia tejto úlohy okrem iného rozhoduje v konaniach o registrácii kandidátnych listín pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a pre voľby do Európskeho parlamentu, vo veciach ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy, či o žalobách na rozpustenie politických strán a hnutí.

Najvyššiemu správnemu súdu Slovenskej republiky bola tiež zverená kompetencia rozhodovať o disciplinárnej zodpovednosti sudcov, prokurátorov a iných zákonom určených osôb.

Viac o súde
Aktuálne informácie pre verejnosťOznámenie o možnosti dočasného pridelenia sudcu na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky

Na tunajšom súde sa konal workshop zameraný na aplikáciu antidiskriminačného zákona

V priebehu mesiaca máj sa v Knižnici Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky uskutočnil workshop na tému Vybrané aspekty spojené s aplikáciou antidiskriminačného zákona. Účastníkmi podujatia, ktoré bolo organizované Kanceláriou Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky v rámci interného vzdelávania, boli sudcovia Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a zamestnanci jeho Kancelárie.
 

Návšteva sudcov a prokurátorov z vybraných krajín Európskej únie

Sudcovia Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky na čele s predsedom tunajšieho súdu prijali v závere mája skupinu sedemnástich sudcov a prokurátorov z rôznych štátov Európskej únie.
Archív aktualít

PREDSEDA


JUDr. Pavol NAĎ

JUDr. Pavol Naď bol 18. mája 2021 vymenovaný prezidentkou Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou do funkcie predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky.

Viac o vedení súdu.
[rozhodnutia]

Pojednávania