NAJVYŠŠÍ SPRÁVNY SÚD
SLOVENSKEJ REPUBLIKY


Najvyšší správny súd Slovenskej republiky bol zriadený v rámci reformy justície ako vrcholný orgán vo veciach správneho súdnictva. Preskúmavaním rozhodnutí správnych súdov v konaniach o kasačných sťažnostiach zabezpečuje zákonnosť rozhodovania správnych súdov pri poskytovaní ochrany subjektívnym právam a právom chráneným záujmom fyzických a právnických osôb pred nezákonným výkonom verejnej moci orgánmi verejnej správy.

Nezastupiteľnú funkciu v demokratickej spoločnosti plní Najvyšší správny súd Slovenskej republiky aj tým, že je garantom zákonného priebehu volieb. V rámci plnenia tejto úlohy okrem iného rozhoduje v konaniach o registrácii kandidátnych listín pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a pre voľby do Európskeho parlamentu, vo veciach ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy, či o žalobách na rozpustenie politických strán a hnutí.

Najvyššiemu správnemu súdu Slovenskej republiky bola tiež zverená kompetencia rozhodovať o disciplinárnej zodpovednosti sudcov, prokurátorov a iných zákonom určených osôb.

Viac o súde
Aktuálne informácie pre verejnosťRozhodnutie: Odvolací disciplinárny senát oslobodil sudcu spod disciplinárneho návrhu

Predmetom verejného zasadnutia odvolacieho disciplinárneho senátu dňa 21. marca 2024 bolo odvolanie ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky proti rozhodnutiu disciplinárneho senátu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 31 D 17/2021 zo dňa 8. novembra 2022.

Vrcholní predstavitelia slovenského a poľského najvyššieho správneho súdu si vymenili informácie o vývoji rozhodovacej činnosti oboch súdov

Vedenie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky prijalo pozvanie na oficiálnu recipročnú návštevu Najvyššieho správneho súdu Poľskej republiky, ktorá sa uskutočnila v dňoch 3. až 5. marca 2024 vo Varšave.

Najvyššie správne súdy Slovenskej a Českej republiky ukotvili vzájomnú spoluprácu v memorande

Predseda Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky sa v priebehu minulého týždňa zúčastnil pracovného stretnutia s predsedom Najvyššieho správneho súdu Českej republiky Karlem Šimkou. V rámci pracovného stretnutia predsedovia súdov prebrali viaceré kľúčové otázky týkajúce sa budúcej spolupráce oboch inštitúcií, čo bolo zavŕšené podpisom memoranda o vzájomnej spolupráci.
Archív aktualít

PREDSEDA


JUDr. Pavol NAĎ

JUDr. Pavol Naď bol 18. mája 2021 vymenovaný prezidentkou Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou do funkcie predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky.

Viac o vedení súdu.
[rozhodnutia]

Pojednávania